Bekijk volle/desktop versie : Islam Islamitische Gedichten over liefde tussen man en vrouw en voor Allah swtPagina's : [1] 2

InLoveWithHim
25-02-2009, 18:44


Salam oe halaikoem,

aanstaande zondag is er een anasheedfestival in Antwerpen. Voor de geïnteresseerde, kijk even op www.p.nt rayahien punt be.

verder, wou ik jullie hulp vragen.
Ik moet de show presenteren en wil het een beetje gezellig houden. Ik ga namelijk praten over liefde tussen man en vrouw binnen de islaam.

Kan er iemand mij helpen met hadiths of met islamitische gedichten die ik kan voordragen aan het publiek?

Djzazakoe allahoe ghairan op voorhand voor jullie hulp.

Wasalam

Oegthkoem Fie Dien

IslamWoman
26-02-2009, 12:53
salaam ahlaykom,
Ik kom ook inchAllah zondag.
Deze heb ik een tijd terug gevonden hier op Marok.nl. ik vind het heel mooi.
wa salaam.

IslamWoman
26-02-2009, 12:54
Bismillahi Ra7mani Ra7iem

Allah de Almachtige zegt in de Qor-aan: “Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en hij maakte daaruit zijn echtgenote, opdat hij bij haar rust zou vinden.” (Hoofdstuk 7:189)

Wanneer je besluit een huwelijk aan te gaan, heb je niet alleen besloten om alleen maar een echtgenote te zijn. Vanaf het moment dat je jouw jawoord hebt gegeven zal jouw man in deze wereld en het hiernamaals jouw partner, jouw metgezel, en jouw beste vriend zijn. Samen zul je momenten, dagen en jaren delen. Jullie zullen samen jullie vreugde, verdriet, successen, mislukkingen, dromen en vrees delen.

Wanneer een van de tweeën ziek is, verzorgen jullie elkaar met de beste zorg en wanneer een van jullie tweeën hulp nodig heeft, helpen jullie elkaar zo goed mogelijk en wanneer er een van jullie tweeën raad nodig heeft geven jullie elkaar de beste adviezen.Jij zult altijd met je man zijn en hij met jou: jouw ogen zullen als je in de ochtend wakker wordt jouw echtgenoot opmerken en hij zal ook jou als eerste zien; overdag zul je altijd met elkaar zijn al is het maar door een gedachte gedurende de dag; voor het slapen gaan zal het laatste wat jullie zien elkaar zijn en wanneer jullie in slaap zijn zullen jullie elkaar zelfs misschien nog in jullie dromen zien. Kortom, jij zult een stukje van zijn wereld zijn en hij een stukje van jouw wereld zijn.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen.” (Hoofdstuk 2: 187)

De echtgenoten zijn als kledingstukken voor elkaar omdat zij elkaar de bescherming, het comfort, de bedekking, de steun, en de versiering geven, net zoals de kledingstuk dat aan de mensen geeft. Stel je eens voor: een reis in de winter naar de Noordpool zonder kleding! Echtgenoten voorzien elkaar van hetzelfde niveau van comfort, bescherming, bedekking, en steun in de reis van ons leven op deze aarde.

Het huwelijk is een lange levensreis waarin geven en nemen, liefde, geluk, harmonie, passie en genegenheid centraal staan. De Qor-aan legt deze relatie tussen man en vrouw uit in de volgende woorden: "En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt." (Hoofdstuk Ar-Roem vers 21)

Alhoewel gevoel met de tijd kan veranderen is het mogelijk dat liefde weg kan vagen en langzaam kan verdwijnen. De echtelijke band zou kunnen verzwakken en stuk kunnen lopen. Het geluk in het huwelijk moet daarom bijgehouden worden; een ononderbroken geluk vereist geven en nemen. Om de boom van echtelijke liefde levend te houden en te laten groeien, moet men de grond proberen te ondersteunen, beschermen, voeden en water geven.

Abdoellah Ibn Ma’soed (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O jullie jonge mensen! Iedereen die zich het huwelijk kan veroorloven moet trouwen, want dat helpt de blikken neer te slaan en zijn kuisheid te behoeden. Iedereen die niet in staat is om te trouwen wordt aanbevolen om te vasten, want het vasten doet (zijn) seksuele kracht verdwijnen.” (Boekhaarie & Moeslim)

Het belang van het huwelijk wordt ook sterk benadrukt in de volgende hadith van de profeet, (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem): "Trouwen is mijn Soennah. Een ieder die zich hiervan af houdt behoort niet tot mij."

Er zijn in de Islaam bepaalde regels die voor een ieder die trouwt gelden. Als moslim zijnde zouden we ons moeten houden aan de regels van het huwelijk die de islaam voorschrijft. De meeste moslims van tegenwoordig negeren dit of zijn totaal onwetend over deze islamitische etiquette en houden zich vaker vast aan traditionele regels die totaal de islamitische regels overschrijden en vaak zelfs ook nog eens verboden zijn.Moge Allah Soub7anahou wata3ala jullie voor elkaar zegenen;

En Moge Hij Soub7anahou wata3ala je in een gelukkige eenheid samenvoegen.

Amien.


Gair Insha Allah.

IslamWoman
26-02-2009, 12:57
Laten vele hiervan leren.....
Het huwelijk in de islam biedt rust en ziel en vrede aan de geest, zodat man en vrouw mogen leven in een atmosfeer van liefde, medeleven, harmonie, samenwerking, wederkerig advies en tolerantie en de fundamenten leggen om een Moslim gezin in een verzorgende, gezonde omgeving op te voeden.

Hier onder krijg je een zeer uitgebreid beeld van hoe de Moslim en zijn vrouw met elkaar horen om te gaan en hoe ze op die manier in al hun behoeftes worden voorzien.

En onder Zijn tekenen is het volgende: dat Hij voor jullie echtgenotes heeft geschapen uit jezelf en dat jullie rust bij hen zullen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Waarlijk, in dat zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken (Quraan 30:21)

‘’Deze wereld kent alleen maar vergankelijk gemak en de beste troost in deze wereld is een rechtvaardige vrouw.’’ (Muslim)

--------------------------------------------------------------------------------
De ideale vrouw van de Moslim

De Profeet vzmh zei: ‘’Een vrouw kan om vier dingen gehuwd worden: om haar rijkdom, om haar edele afkomst, om haar schoonheid of om haar religie: Kies degene die godsdienstig is, opdat je jou handen niet met stof hoeft te wassen!’’ (Bukhari en Muslim)

De Profeet vzmh moedige aan, dat hij de vrouw met wie ze wilden trouwen zouden zien, zodat de Moslim niet in de val loopt met een vrouw te trouwen die hij niet aantrekkelijk vindt.

Al Mughirah ibn Sha’bah zei:

‘’IK verloofde me in de tijd van de Profeet vzmh met een vrouw. Hij vroeg me: ‘’Heb je haar gezien?’’ Ik zei: ‘Nee’’. Hij zei: ‘’Ga naar haar toe en kijk hoe ze eruit ziet, want dat is beter, zodat er liefde ontstaat tussen jullie en ze bij je past’’

De Profeet vzmh benadrukte in meer dan één hadith, dat schoonheid één van de basiseigenschappen is waarop een man moet letten als hij een vrouw zoekt, naast de andere, morele, eigenschappen die gewenst zijn. Werkelijk de twee zijn onscheidbaar. Hij vertelde bijvoorbeeld aan Ibn Abbas:

‘’Zal ik je vertellen wat het meest kostbare is dat een man kan hebben? Het is een rechtsgeschapen vrouw: Als hij naar haar kijkt is hij voldaan, als hij haar zegt iets te doen dan gehoorzaamt ze en als hij weg is, is ze betrouwbaar en hem trouw’’

Abu Hurayrah zei:

‘’De Profeet vzmh werd gevraagd: ‘Welke vrouw is de beste?’ Hij zei: ‘’Degene die aangenaam zijn voor hem is als hij naar haar kijkt, die hem gehoorzaamt als hij haar iets zegt te doen en degene die niets doet wat hem niet bevalt, zowel van haarzelf als zijn vermogen.''

IslamWoman
26-02-2009, 12:59


Hij volgt de leiding van de Islam in zijn huwelijksleven

Nadat hij getrouwt is, houdt de ware Moslims zich aan het uitdrukkelijke bevel zijn vrouw goed te behandelen.

De islam beveelt mannen aan, hun vrouwen goed te behandelen en geeft hen een status die ze in geen andere geloof ooit genoten hebben. Zo zien we dat de Profeet vzmh alle mannen aanmaant:

‘’Behandel vrouwen vriendelijk, want de vrouwen zijn geschapen van een rib. Het gedeelte wat het meest buigbaar is, is de top. Als je probeert het recht te maken dan zal het breken en als je het met rust laat zal het gebogen blijven. Dus behandel de vrouwen goed.’’(Bukhari en Muslim) ‘’Vrouwen zijn als een rib: als je probeert het recht te maken dan breekt het, of als jij je verheugt in haar (of je verhouding met haar), dan doe je dit ondanks har kromheid.’’

Volgens een verslag van Muslim zei hij:

‘’De vrouw was geschapen van een rib. Ze zal nooit direct en consequent zijn, op geen enkele manier, voor jou. Als jij je verheugt in haar (of in je verhouding met haar), doe het dan ondanks haar kromheid. Als je probeert haar recht te maken, dan zal je haar breken en haar breken is haar scheiden.’’

Deze beschrijving van de Profeet vzmh geeft op een duidelijke manier de realiteit en de natuur van de vrouw aan. Ze zal niet consequent blijven op de manier die haar man wenst, maar de Moslimsechtgenoot moet begrijpen dat dit haar natuur is, de manier waarop ze geschapen is. Hij moet niet proberen haar recht te maken, op de manier die goed is zoals hij denkt, maar hij moet haar unieke vrouwelijke natuur respecteren en haar accepteren op de manier zoals Allah haar geschapen heeft, tezamen met de ‘kromheid’, dat betekent dat ze niet zal zijn zoals hij op sommige gebieden wenst.

De Profeet vzmh gaf veel aanbevelingen betreffende vrouwen, zozeer dat hij de man die zijn vrouw goed behandelt, als één van de besten en iemand dit tot de elite van zijn Oemmah behoort beschouwde.

‘’De gelovige die het meest perfecte geloof bezit is degene die het beste gedrag vertoont en de beste van jullie zijn degenen die zich het beste gedragen ten opzichte van hun vrouwen.’’

Sommige vrouwen kwamen naar de familie van de Profeet vzmh en beklaagden zich over hun echtgenoten. Toen sprak de Profeet vzmh tot de mannen:

‘’Vele vrouwen hebben de familie van Muhammed een bezoek gebracht met klachten over hun echtgenoten. Werkelijk dat zijn niet de besten onder jullie.’’

De ware islam is uitmuntend in zijn gerechtigheid en respect ten opzichte van vrouwen en zijn aanbeveling aan mannen om hun echtgenoten goed te behandelen, zelfs als zij niet van hen houden.

..En leef eerbaar met hen. Als jullie niet van hen houden, dan kan het zijn dat jullie van iets niet houden, waarin Allah veel goeds heeft gelegd. (Quraan 4:19)

De Profeet vzmh legde uit dat, zelfs als een man niet van zijn gelovige Moslimvrouw houdt, zij toch enkele gunstige eigenschappen bezit die hem genoegen zullen doen.

‘’Geen enkele gelovige man moet een gelovige vrouw haten. Als hij afkeer heeft van één van haar eigenschappen, dan zullen er anderen zijn die hem genoegen doen.’’ (Muslim)

IslamWoman
26-02-2009, 12:59
De ware moslim is een ideale echtgenoot


..Maar als jullie een huis binnentreden groet elkaar met de begroeting van Allah (d.w.z assalmoe alaikoem) gezegend en goed… (Quraan 24:61)

De Islam kent de vrouw het recht toe van het gezelschap van haar echtgenoot te genieten, in zoverre dat de man bevolen wordt niet al zijn tijd in aanbidding door te brengen, hetgeen de beste en de meest eerbare daad is, anders wordt het evenwicht waarop dit geloof berust, verstoord. We zien dit in het verslag van ‘Abdullah ibn al-As die zei, dat toen de Profeet vzmh hoorde over zijn te grote ijver in de aanbidding, hij tegen hem zei:

‘’Heb ik niet gehoord dat je alle dagen vast en alle nachten in gebed verbrengt?’’ ‘Abdullah zei: ‘’Dat is waar, O Boodschapper van Allah.’’ De Profeet vzmh zei tegen hem: ‘’Doe dat niet. Vast en verbreek je vasten, slaap en sta op. Want je lichaam heeft een recht op je, je ogen hebben een recht op je, je vrouw heeft een recht op je en je bezoekers hebben een recht op je.’’ (Bukhari en Muslim).

Khawlah, de dochter van Hakim, die de vrouw van ‘Uthman ibn Maz’un was kwam naar de vrouwen van de Profeet vzmhmet een kapotte jurk en ongekamd haar. Ze vroegen haar: ‘’Wat is er met jou?’’ ze vertelde hen over haar man: ‘’s’Nachts blijft hij op om te bidden en gedurende de dag vast hij.’’ Ze vertelden aan de Profeet vzmh wat zij had gezegd, dus toen hij ‘Uthman ibn Maz’un zag, berispte hij hem en zei: ‘’Neem je geen voorbeeld aan mij?’’ ‘Uthman zei: ‘’Natuurlijk, moge Allah een oorzaak geven dat ik me kan opofferen voor jou!’’ Later kwam ze (Khawlah) terug in mooie kleren en met een lekker geur. Volgens een ander verslag zei de Profeet vzmh tegen hem:

‘’O Uthman, kloosterleven is niet voorgeschreven voor ons. Neem je geen voorbeeld aan mij? Want bij Allah, ik ben degene onder jullie die Allah het meeste vreest en die Zijn grenzen het meest acht.’’

De Profeet vzmh probeerde op deze leiding aan te kweken in zijn Metgezellen en toonde hen hoe ze gerechtigheid en evenwicht konden bereiken tussen hun spirituele leven en hun privé-leven, met hun echtgenoten, totdat de gerechtigheid en dit evenwicht hun tweede natuur werd.

Hoewel de Profeet vzmh steeds druk bezig was met de overweldigende taak van het leggen van de fundamenten van de islam, het opbouwen van de Muslim Oemmah, het leiden van het leger in djihad en talrijke andere taken, liet hij zich niet ervan afhouden een ideale echtgenoot te zijn voor zijn vrouwen en behandelde hen op de best mogelijk manier, met een glimlachend gezicht en een beetje zacht humor:

A’Isha die zei:

‘’De Profeet vzmh al zittende, hoorde wat lawaai van mensen en kinderen buiten. Er was een groep van mensen die zich verzameld hadden rond een paar Abbesijnen, die aan het dansen waren. Hij zei: ‘’O, ‘A’isha kom eens kijken!’’ Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door een gat. Toen zei hij: ‘’O, A’isha is het genoeg, is het genoeg? Ik zei: ‘’Nee’’, alleen om te zien hoeveel ik voor hem betekende en ik zag hem het gewicht van de ene voet op de andere verleggen’’(d.w.z dat hij moe was, maar hij wilde net zo lang blijven staan als zij de voorstelling wilde zien.)

De Moslim die waarachtig het voorbeeld van de Profeet vzmh volgt, herinnert zich altijd dat sommige aspecten van zijn karakter uit edelmoedigheid, vriendelijkheid en tolerantie bestaan. Dan herinnert hij zich dat één van de eigenschappen van de Profeet is dat ‘’hij nooit voedsel bekritiseerde.’’

‘’Als hij er van hield, dan at hij het en als hij er niet van hield dan liet hij het gewoon staan (Bukhari en Muslim’’’

En hij denkt eraan dat de Profeet vzmh zijn familie vroeg om eenvoudig voedsel dat hij met brood kon eten. Zij zeiden tegen hem: ‘’We hebben niets anders dan azijn.’’ Hij vroeg hen te brengen en zei:

‘’Hoe goed is eenvoudig voedsel als zijn, hoe goed is eenvoudig voedsel als azijn’’ (Muslim)

IslamWoman
26-02-2009, 13:00
Bron: http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=1170319

Ik hoop dat je er wat aan hebt. Verder kun je nog meer vinden bij Huwelijk&Islam en Koran&hadith.
En natuurlijk op andere sites.

IslamWoman
26-02-2009, 13:04
Ahadith over het huwlijk
--------------------------------------------------------------------------------

]O jongemannen ! Ieder die in staat is te trouwen moet trouwen, want het helpt jullie je blik neer te slaan en je kuisheid te behoeden.'' (Al-Bucharie)

"Al wie Allah rein en kuis wenst te ontmoeten, moet een edele vrouw trouwen." (Ibn Madjah)

"Als een man trouwt heeft hij de helft van zijn geloof vervuld" (Al-Bucharie)

"Een vrouw wordt omwille van vier redenen getrouwd: vanwege haar eigendommen, haar familie, haar schoonheid en haar geloof. Zoek er één omwille van haar geloof, moge je handen met stof bedekt zijn." (Al-Bucharie & Muslim)

"De voorwaarden die het meest waard zijn om nageleefd te worden, zijn die voorwaarden die je het recht geven van de schaamdelen van de vrouw te genieten (d.w.z de voorwaarden van het huwelijkscontract)." (Al-Bucharie)

Er was een man van de metgezellen die zichzelf in dienst van de Profeet had gesteld. Hij bracht de nachten in de nabijheid van de Profeet Mohammed door om hem van dienst te kunnen zijn. De Profeet vroeg hem ''Wil je niet trouwen?'' Hij zei: ''Ik ben een arme man, en als ik dat deed dan zou ik misschien stoppen met het u van dienst zijn.'' Op een andere moment stelde de Profeet hem weer dezelfde vraag en de man gaf hetzelfde antwoord. De man dacht na over de woorden van de Profeet en dacht: "De Profeet weet beslist beter wat goed voor mij is in dit wereldlijke leven en het volgende leven." Hij besloot dat als de Profeet hem weer zou vragen te trouwen hij zou instemmen. Toen de Profeet Mohammed hem voor de derde keer vroeg te trouwen, zei hij: ''O Boodschapper van Allah, kunt u me trouwen (met degene die u wilt)?''Daarop zei de Profeet : ''Je kunt het beste naar die en die familie gaan en hen vertellen dat de Profeet de hand van jullie dochter vraagt voor jou.'' De man zei: ''Ik heb niets (om als bruidschat te betalen)....'' Toen zei de Profeet tegen de andere metgezellen: ''Geef jullie broeder goud evenveel in gewicht als een dadelpit.'' Nadat zij het goud verzameld hadden gingen zij naar de familie van de bruid en zij stemde in. Toen gaven zijn Metgezellen hem een geit voor het bruiloftsmaal. (Ahmad)

Ibn 'Abbas overleverde dat er een man naar de profeet kwam
en zei: ''O Boodschapper van Allah! Ik ben de voogd van een weesmeisje. Twee mannen hebben dat meisje een aanzoek gedaan:
Eén van hen is rijk en de ander is arm. We willen haar aan de rijke geven maar zij wil de arme!" de profeet zei: ''Het huwelijk is de beste zaak voor de geliefden.''

De Profeet heeft gezegd: "Als iemand, wiens godsdienst en karakter je tevredenstelt om de hand van je dochter vraagt, sta dat verzoek dan toe, als je dat niet doet zal er verderf en een groot kwaad op aarde zijn." (At-Tirmidhi)

Dit duidt erop dat de vader/moeder (de ouders dus) van een meisje een huwelijk niet zouden moeten verhinderen of vertragen.

IslamWoman
26-02-2009, 13:08
Het huwelijk bestaat uit geven en nemen.
Een man kwam eens bij de leider der gelovigen; cOmar ibnoe al-Khattaab, om beklag te doen over zijn eigen vrouw. De man wachtte voor de deur totdat cOmar naar buiten zou komen, maar hij hoorde dat de vrouw van cOmar haar man een grote mond gaf en hem tegensprak, terwijl cOmar stil was en niets terug zei. De man vertrok daarop en zei: “Als dit de toestand is van cOmar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Daarna kwam cOmar naar buiten en zag de man weglopen, hij zei: “Waarmee kan ik je van dienst zijn?” De man zei: “O leider der gelovigen, ik ben gekomen om mijn beklag te doen over mijn vrouw en haar grote mond. Toen ik bij je voor de deur stond, hoorde ik jouw vrouw zo tekeer gaan tegen je en ik zei tegen mijzelf: ,,Als dit de toestand is van cOmar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Hierop zei cOmar: “O broeder, ik verdraag het vanwege de rechten die zij op mij heeft. Zij bereidt mijn eten, bakt mijn brood, wast mijn kleren en geeft mijn kind borstvoeding, terwijl zij niet verplicht is dit allemaal te doen! En zij zorgt voor rust in mijn hart en weerhoudt mij van het begaan van haraam (hiermee wordt bedoeld het neerslaan van de blik en het begaan van overspel).” De man zei: “O leider der gelovigen, dit geldt ook voor mijn vrouw.” Hierop zei cOmar: “Verdraag haar dan.” Quoted in Rahman, Role of Muslim Women page 149

IslamWoman
26-02-2009, 13:10
http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=942587

IslamWoman
26-02-2009, 13:10
Laat dit je advies zijn:'Ik zal pas slapen als ik zie dat je tevreden over me bent.'


De echtgenote die graag wil dat haar echtelijk relatie evolueert en zich in een sfeer van liefde, genegenheid en barmhartigheid ontwikkelt, moet erg koelbloedig en erg geduldig zijn.

Huishoudelijke conflicten kunnen zich voordoen, meningsverschillen binnen het koppel bestaan en zullen altijd bestaan, zonder nog te spreken over kleine geschillen, dat is allemaal onvermijdelijk. Maar de intelligente echtgenote is de vrouw die haar woede van haar echtgenoot weet te kalmeren met wijsheid, koelbloedigheid en verdraagzaamheid. Bij een conflict is zij het die de eerste stap zet tot verzoening. Er wordt overgeleverd dat de boodschapper van Allah, salla Allahoe 3alayhi wa sallam, gezegd heeft:

'Jullie echtgenotes die zullen behoren tot de mensen van het Paradijs zijn degenen die liefdevol zijn: als een van hen het slachtoffer wordt van een onrecht (vanwege haar echtgenoot) of hem onrecht aan doet, komt ze tot bij hem, neemt ze zijn hand in de hare en zegt ze hem: 'Ik zal pas slapen als ik zie dat je tevreden over me bent'. (Hadith overgeleverd door at-Tarbarani. Analoge versies werden autheniek verklaard door al-Albani in as-silsila as sahiha.)

Er is niets schadelijker voor een koppel dan dat ze de nacht doorbrengen terwijl ze beiden boos zijn op elkaar. Zo blijven de problemen kolken in hun geest en de wrok stapelt zich op in hun harten, wat het conflict nog erger maakt. Onbeduidende problemen lijken dan enorm groot. En in dit gespannen klimaat vindt shaytaan wat hij zoekt. Hij fluistert de beide echtgenoten in dat ze bij hun standpunt moeten blijven en geen enkele toegeving moeten doen voor de ander en het doet hem plezier om te zien hoe ze zich beiden koppig van elkaar afkeren.

Daarom moeten de beide echtgenoten er op toezien dat ze hun goede verstandhouding herstellen voordat ze gaan slapen om te vermijden dat de shaytaan binnensluipt in hun ziel en om de deur te sluiten voor zijn influisteringen die de gezinnen verwoesten.

De wijze vrouw bezwijkt niet voor de influisteringen van de shaytaan als hij haar zegt: 'Wil jij je verzoenen met je man terwijl hij je dit en dat gezegd heeft? Dan geef je hem de gelegenheid om net het zelfde opnieuw te doen zonder rekeningen te houden met je gevoelens!'
Dat is één van de listen van shaytaan die enkel probeert om verderf te zaaien in de echtelijke relatie. En als de echtegenote het initiatief neemt om naar haar man te gaan, als ze zijn hand zachtjes in de hare legt, dan doen deze eenvoudige gebaren de misverstanden tussen hen beiden verdwijnen. Dit gedrag kan de man er zelfs toe aansporen om beter te worden en het kan bij hem een gevoel van schaamte opwekken dat hem ervan zal weerhouden om haar in de toekomst pijn te doen of kwaad te maken.
Als de echtgenoot voelt dat zijn vrouw erop toeziet dat ze hem niet in zijn eigenliefde treft en dat ze perfect overeen kom met hem, dan zal hij alles doen om haar te overladen met liefde, genegenheid en welwillenheid.

IslamWoman
26-02-2009, 13:11
Verhef je stem niet boven de zijne

Wat verontwaardiging opwekt bij een man en zijn woede nog erger maakt, is het feit dat zijn echtgenote haar stem verheft boven de zijne. Dat getuigt niet van beleefdheid, beste zuster, zou jij aanvaarden dat jouw zoon het zelfde doet bij jou?
Het recht dat je man op jou heeft is groot en zijn gunst tegenover jou is immens. Ga je dan dit recht uitdagen door je slechte humeur aan hem te tonen, je stem te verheffen en afkeurenswaardige gebaren te maken?
Zeker, sommige vrouwen zijn het gewoon geworden om met luide stem te spreken voor hun huwelijk, maar ze moeten weten dat het verheffen van je stem bij je broers en je zussen in het huis van je ouders een heel andere zaak is dan wanneer je dit doet bij je echtgenoot.

De dochter van Sa’id al-Mussayyib, één van de grote tabi’i imams, zei: 'Wij behandelden onze echtgenoten zoals jullie emirs behandelen.'

Door onze stem te verheffen tegenover iemand, doen we hem onrecht aan en we laten hem geloven dat hij minderwaardig is aan ons. Moge de echtgenote Allah vrezen tegenover haar echtgenoot en haar stem niet boven de zijne verheffen en moge ze zich steeds de volgende hadith herinneren: 'Elke vrouw die in deze wereld haar echtegnoot onrecht aandoet, zal van de 7oeri van deze man de volgende verwijten te horen krijgen: 'Doe hem geen onrecht aan. Moge Allah je vervloeken! Hij is bij jou slechts een gast die op het punt staat jou te verlaten om ons te vergezellen.' (Hadith overgeleverd door at-Tirmidhi)

Ze moet ook weten het verheffen van haar stem boven die van haar echtgenoot een slecht voorbeeld is voor haar kinderen, want het kind is geneigd om zijn ouders na te doen.

xDe tabi’i zijn moslims van de tweede generatie. Ze hebben de Metgezellen gezien, maar niet de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam.

IslamWoman
26-02-2009, 13:12


Vermijd kilte in je gedrag

De kilte in het gedrag van de echtgenote tegenover haar man ligt aan de basis van veel echtelijke problemen en familiale problemen. Melissa Sanders, een deskundige op het vlak van echtelijke relaties, bevestigt dit. Ze heeft in dit opzicht een onderzoek uitgevoerd bij ongeveer duizend vrouwen die tussen drie en twintig jaar lang met hun man hadden samengeleefd. Ze is tot de conclusie gekomen dat het grootste deel van de ontrouw van de echtgenoten het gevolg is van de kilte waarmee hun vrouwen hen behandelen.

Onze godsdienst beveelt ons aan om verzoenend en zacht te zijn in ons gedrag tegenover anderen en om geweld en brutaliteit te vermijden. De Boodschapper van Allah, salla Allahoe 3alayhi wa sallam, heeft eens tegen de Moeder der Gelovigen, A'isha, radiya Allahoe 3anha, gezegd:

'O A'isha, ik beveel je aan om van zachtheid te getuigen en om gewelddadig gedrag en grove uitspraken te vermijden.' (hadith overgeleverd door al-Boekhari en Muslim.)

En hij, salla Allahoe 3alayhi wa sallam, heeft gezegd:

'Allah is zacht en hij houdt van zachtheid. Hij geeft als beloning voor zachtheid wat Hij niet als beloning geeft voor gewelddadigheid of enige andere eigenschap.' (Authentieke hadith overgeleverd door Muslim na 2593.)

Als zachtheid aanbevolen wordt in de menselijke relaties in het algemeen, dan is dit nog meer het geval binnen het koppel. Kilte in het gedrag betekent niet noodzakerlijkerwijs geweld in de eigenlijke zin van het woord, maar wel een vorm van brutaliteit die beschouwd kan worden als een van de gradaties van geweld.

Het gedrag van de echtgenote dat doordrongen is van liefde en genegenheid voor haar echtgenoot is de magische sleutel die zijn hart opent. Dat is trouwens een deugd die onze geliefde Profeet, salla Allahoe 3alayhi wa sallam, toeschreef aan de deugdzame vrouw, toen hij zei:

'Jullie vrouwen die tot de mensen van het Paradijs zullen behoren, zijn degenen die (in deze wereld) toegenegen en vruchtbaar waren en geneigd waren om vergiffenis te vragen vragen aan hun echtgenoten.' (Shaykh al-Albani heeft hem vermeldt in sahih al jami (n2604), as rawd an-nadir (46), silsilatu-l-ahadith as-sahiha n 287.)

Welnu, kunnen we een vrouw deugdzaam noemen als haar gedrag tegenover haar man gekenmerkt is door brutalitiet en kilte? De genegenheid waarvan ze zou moeten getuigen tegenover haar man houdt op zijn minst in dat haar gedrag welwillend, zacht, warm en spontaan is.

Een vrouw die wegens bijzondere omstandigheden haar man brutaal behandeld heeft, kunnen we nog vergeven, maar als ze dit zelfde gedrag altijd behoudt, dan wordt het echt onvergeeflijk.

Wat ons bij sommige vrouwen verbaast, is hun brutale en kille gedrag ten opzichte van hun echtgenoten en hun zachtheid en beleefdheid en ten opzichte van vreemde mannen. Deze tegenstelling is het resultaat van bepaalde culturen die uit het Westen werden geimporteerd.


De echtgenoot komt thuis. En ook deze keer heeft hij niet meegebracht wat zijn echtgenote verwachtte. Ze vroeg hem hier al een week om. De eerste drie dagen van de week was hij het werkelijk vergeten. De andere dagen niet, maar hij heeft niet gedaan waar zij om gevraagd heeft. Tijdens een huishoudelijk conflict herinnert de echtegenote hem aan deze vergeetachtigheid en de echtgenoot maakt van de gelegenheid gebruik om haar te bekennen dat hij het niet vergeten was, maar dat de ongunstige financiele omstandigheden hem deden beslissen om het niet voor haar te kopen.

Ouders moeten hun dochters aanraden om hun echtgenoten niet lastig te vallen met hun voordurende vragen. Ze kunnen het voor beeld van Asma bint Kharija al-Fazariyya die haar dochter op de vooravond vanhaar huwlijk de volgende raad meegaf:
'Mijn lieveling! Je zal het huis waar je bent opgegroeid verlaten voor een plaats die je niet kent en een metgezel die je niet gewoon bent. Wees voor hem als de aarde, bij wijze van tapijt, dan zal hij voor jou als de hemel zijn, bij wijze van het dak. Wees voor hem als een bed, dan zal hij voor jou een pilaar zijn (het beeld dat wordt opgeroepen is dat van een tent). Wees voor hem een gehoorzame vrouw en hij zal zich onderwerpen aan jou. Val hem niet lastig met je voordurende vragen, want hij zal je uiteindelijk haten. Wees niet afstandelijk, want hij zal je uiteindelijk vergeten. Als hij je benadert, benader hem dan ook. Als hij afzijdig blijft, blijf dan ook afzijdig. Bescherm zijn geurzin, zijn zicht en zijn gehoor: laat hem van jou enkel een aangename geur ruiken, enkel mooie woorden horen en enkel mooie dingen zien!'

Dorothy Carnegie heeft gezegd: Veel mannen die vaststellen dat hun capaciteiten verminderen sinds ze getrouwd zijn, beeindigen uiteindelijk hun echtelijke leven om te slagen in het verwezenlijken van hun plannen. De reden daarvoor is dat hun echtgenotes hun hoop verpest hebben en hun abmbities verknald hebben door hun aanhoudende kritiek, hun voordurende vragen en omdat ze vaak verbaasd waren en niet begrepen waarom zij minder geld verdienden dan de anderen er niet in slaagden om te verwezenlijken wat hun buren en hun vrienden bereikt hadden.

Het voordurend aandringen en vragen is erg hinderlijk voor de echtgenoot als het om zaken gaat die zijn middelen te boven gaan en zo onderwerpt ze hem aan een grote psychologische druk, want hij weet niet meer hoe hij haar tevreden kan stellen.

Gedurende de eerste drie eeuwen van de Islam zeiden de vrouwen tegen hun echtgenoten, wanneer deze zich klaarmaakten om ’s morgens te gaan werken: 'Vrees Allah voor ons en voed ons niet met geld dat op een onwettige wijze verworven is. We kunnen zeker het vuur en de honger van de deze wereld verdragen, maar we kunnen het vuur van de Hel op de dag der Opstanding niet verdragen.'

Vandaag is de tendens omgekeerd, veel vrouwen zijn maar in één ding geinteresseerd: dat hun echtgenoten hun alles geven wat ze willen, zonder zich zorgen te maken of dit van wettige of onwettige oorsprong is. Erger nog, sommige vrouwen gaan zelfs zover dat ze hun man aansporen. Erger nog, sommige vrouwen gaan zelfs zover dat ze hun man aansporen om fraude te plegen om op die manier snel veel geld te verdienen.

Vrees Allah, beste zuster, val je man niet lastig met voordurende vragen die zijn middelen te boven gaan. Je loopt het risico dat je hem ertoe aanzet een beroep te doen op onwettige middelen om jou tevreden te stellen en zo word jij een medeplichtige in de zonde.ZIE: http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=2144777

InLoveWithHim
26-02-2009, 13:45

Citaat door IslamWoman:
salaam ahlaykom,
Ik kom ook inchAllah zondag.
Deze heb ik een tijd terug gevonden hier op Marok.nl. ik vind het heel mooi.
wa salaam.

Assalam oe halaikoem lieve zus,

shokran bezaf voor je hulp en ook al ga ik niet weten zondag wie je bent, ik zal je persoonlijk bedanken zondag incha allah!

baraka allahoe fiek!

kga het zo dadelijk lezen.

IslamWoman
28-02-2009, 10:57

Citaat door InLoveWithHim:
Assalam oe halaikoem lieve zus,

shokran bezaf voor je hulp en ook al ga ik niet weten zondag wie je bent, ik zal je persoonlijk bedanken zondag incha allah!

baraka allahoe fiek!

kga het zo dadelijk lezean.
ahlaykom salaam zuster,
Graag gedaan hoor . ik hoop dat je er wat aan hebt.
Aja wat ik je wou vragen..is er morgen ook een gelegenheid voor henna??
verschillende mensen vroegen het me, maar ik wist het niet.
Wa salam.
Islamwoman

Pagina's : [1] 2